SPA-Z Privacy, Cookies & Disclaimer

cookies

Privacy & Cookies
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactgegevens:

SPA-Z is de gemeenschappelijke naam waarmee AFP-advies (kvk 82519730) , De Praktijkadviseur (kvk 82716269) , Rakké Praktijkadvies Paramedici (kvk 83467858) en Rendus Organisatieadvies (kvk 78589371) naar buiten toe treden. Er is geen sprake van een samenwerkingsverband. AFP-advies, De Praktijkadviseur, Peter Rakké-Advies Rendus Organisatieadvies oefenen ieder voor zich en voor eigen rekening en risico een adviespraktijk uit.

De contactgegevens zijn:

AFP-Advies
t.a.v. Eric van Haperen

E: eric@afpadvies.nl
T: 06-53 41 73 89

De Praktijkadviseur
t.a.v. Annemiek van der Elst

E: annemiek@depraktijkadviseur.nl
T: 085-06 08 790

Rakké Praktijkadvies Paramedici
t.a.v. Peter Rakké

E: peter@rakke-advies.nl
T: 06-25640506

Rendus Organisatieadvies
t.a.v. Yvonne Lacroix

E: yvonne@rendus.nl
T: 06-51228813

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Samenwerkende adviseurs van Spa-Z verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

De Samenwerkende adviseurs van Spa-Z verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling,
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
  • De Samenwerkende adviseurs van Spa-Z verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De Samenwerkende adviseurs van Spa-Z bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De Samenwerkende adviseurs van Spa-Z verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spa-z.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Samenwerkende adviseurs van Spa-Z willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Samenwerkende adviseurs van Spa-Z nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spa-z.org.

Disclaimer:

Voor alle duidelijkheid wijzen de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z, hierna te noemen de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z, ten aanzien van de website www.spa-z.nl, u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Samenwerkende adviseurs van Spa-Z behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van spa-z.nl, welke geen eigendom zijn van de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z. Hoewel de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de Samenwerkende adviseurs van Spa-Z worden onderhouden wordt afgewezen.

De Samenwerkende adviseurs van Spa-Z sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.